کدام شهر به بام ایران معروف است؟


کدام شهر به بام ایران معروف است؟
شهر کردارومیه
گرگان