در فرهنگ فقهی « احباط » به چه معنی میباشد؟



در فرهنگ فقهی « احباط »  به چه معنی میباشد؟




بعضی معاصی سبب از بین رفتن بعضی حسنات میشوند



پاره ای صفات سبب از بین رفتن بعضی گناھان میشوند