در فرهنگ فقهی « احباط » به چه معنی میباشد؟در فرهنگ فقهی « احباط »  به چه معنی میباشد؟
بعضی معاصی سبب از بین رفتن بعضی حسنات میشوندپاره ای صفات سبب از بین رفتن بعضی گناھان میشوند