معنای واژه ی تأسی چه می باشد؟
معنای واژه ی تأسی چه می باشد؟


ناراحت شدنهدایت کردن
پیروی کردن