احکام اجاره

 من قرارداد اجاره ی خانه ای را به مبلغ ده میلیون ودیعه بعنوان قرض الحسنه و ماهی پانصد تومان نوشته ام . آیا این قرارداد صحیح است ؟
پاسخ – بعضی از مراجع تقلید نظرشان این است که اشکالی ندارد اگر اجاره مشروط به قرض باشد . این خانه که تقریبا ماهی سی صد و پنجاه هزارتومان اجاره ی آن است ، آیا با پرداختن ماهی پانصد تومان بعنوان اجاره ، این قرارداد صوری نیست ؟ بعضی از مراجع می گویند که اجاره بها نباید خیلی کم باشد . اما این قرارداد ظاهرا خیلی کم است .

 آیا رهن کامل همراه با مبلغ اجاره ی کم ،اشکال دارد ؟
پاسخ – برای خانه باید قرارداد اجاره بست و مبلغی هم برای اجاره نوشت و در ضمن آن نوشته می شود که مستاجز مبلغی را بعنوان قرض به صاحبخانه تا پایان اجازه می دهد که به آن اجاره ی مشروط به قرض می گویند و این اشکالی ندارد .

 آیا رهن کامل همراه با مبلغ اجاره ی کم ،اشکال دارد ؟
پاسخ – برای خانه باید قرارداد اجاره بست و مبلغی هم برای اجاره نوشت و در ضمن آن نوشته می شود که مستاجز مبلغی را بعنوان قرض به صاحبخانه تا پایان اجازه می دهد که به آن اجاره ی مشروط به قرض می گویند و این اشکالی ندارد .