ادبیات فارسی


فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب
1 هم معنی کلمه ( تفویض ) کدامیک میباشد؟
2 عبارت چشم بازار را در آوردن کنایه از چیست؟
3 شاعر این بیت چه کسی است؟ بگفتـــا: دل زمهـــرش کــــی کنی...
4 عـزیز مصــر به رغــم ....... غیــور ، زقعر چـاه بر آمد ، به اوج جــاه رسید
5 هم معنی واژه تکلّف کدامیک می باشد؟
6 شاعر این بیت چه کسی است؟ من ندانســتم از اول کــه تـو بی مهـر و وفایی ...
7 کدامیک هم خانواده شکر نیست؟
8 کدامیک ترکیب وصفی نیست ؟
9 تا نگردی آشنا زین پرده ....نشنوی گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش
10 کدامیک هم خانواده واژه (لطیفه) نیست؟
11 ضرب المثل چاه کن همیشه ته چاه هست کنایه از چیست؟
12 معادل فارسی کلمه فکس کدامیک است؟
13 مفرد کلمه عرفا کدامیک است؟
14 هم خانواده کلمه ( دیندار) نیست ؟
15 قالب شعری شاهنامه کدامیک میباشد؟
16 بن مضارع گسستن کدامیک است؟
17 غمناک نباید بود از طعن ....ای دل / شاید گه چو وابینی خیر تو در این باشد
18 کدامیک مضارع التزامی( نوشتن) است؟
19 ضرب المثل سیب پای درختش می افتد کنایه از چیست؟
20 شعری كه مصراع اول و تمام مصراعهای زوج آن دارای قافیه واحد باشد چه نامیده میشود؟
21 معنی واژه ی لطیفه چیست؟
22 کتاب پنج گنج نظامی در قالب چه نوع شعری سروده شده است؟
23 گفتار از نظر دستوری چیست؟
24 کدامیک اسم مشتق نیست؟
25 کدامیک هم خانواده واژه ی خلاق نیست؟
26 کدام قالب شعری هر بیت قافیه ای مستقل از ابیات دیگر دارد؟
27 زمان فعل رفته بودید چیست؟
28 معنی کلمه ی ستیغ کدامیک میباشد؟
29 کدامیک اسم مصدر (دانستن) است؟
30 سایه ی همای بر سر کسی افکندن کنایه از چیست؟
31 شاعر این بیت کیست؟ بر سر تربت ما چون گذری همت خواه / که زیارتگه رندان جهان خواهد ش
32 اصطلاح از این نمد کلاهی دوختن کنایه از چیست؟
33 کدامیک با واژه ی رغبت هم خانواده نیست
34 عنوان شاعر شادمانی و طبیعت معرف کیست؟
35 کدام گزینه ، از قالبهای شعری عصر سامانی نیست؟
36 نام دیگر «‌سبک خراسانی» چیست؟
37 چه کسی کلیله و دمنه را به نظم درآورد؟
38 مترادف واژه ی دلق چیست؟
39 کدام اثر از نمونه­ های شعر حماسی است؟
40 شاعر این بیت کیست؟ ای آسمان ای آسمان حیران تر از نرگس شوی ...
41 تولد نثر پارسی را باید در آغاز کدام عصر دانست؟
42 به صحرا رو که از دامن غبــار غم بیفشانی به گلزار آی کــز بلبل ......... گفــتن بیامـوزی
43 اصطلاح دلش تاقچه ندارد کنایه از چیست؟
44 متضاد واژه ی (استغنا) کدامیک میباشد؟
45 نسبت کلمه اعزاز به عزیز مانند کدامیک از کلمات زیر میباشد؟
46 ضرب المثل گواه شاهد صادق در آستین باشد معادل کدامیک است ؟
47 کدامیک هم خانواده واژه ی تحمل نیست؟
48 اصطلاح (پایش روی مار باشد بر نمیدارد)کنایه از چیست؟
49 قالب این شعر چیست؟ این چرخ فلك بهر هلاك من و تو ...
50 متضاد واژه ی شخیص کدامیک است؟
51 در بیت زیر کلمه جنگجوی از نظر دستوری چه حالتی دارد؟ ...
52 خاتم الشعرا لقب کدامیک از شاعران پارسی گوی میباشد؟
53 اصطلاح (نفس به شماره افتادن) کنایه از چیست؟
54 در مصراع زیر ستاره ی تابان چیست؟ باز امشب ای ستاره ی تابان نیامدی
55 چاه دل چه نوع اضافه ای است؟
56 تداعی معانی یعنی چه؟
57 به نثری که فهم آن سخت و از لغات و مفاهیم دشوار در آن استفاده گردیده است چه میگویند؟
58 در بیت زیر (یارست) به چه مفهومی میباشد؟
59 شیر اوژن یعنی :
60 نمونه ای از ادبیات نمایشی به شیوه ی ایرانی کدام گزینه است؟
61 کتاب های تذکره یعنی چه؟
62 مدیر روزنامه صور اسرافیل چه کسی بود؟
63 قصیده چگونه شعری است؟
64 بازبینی یک نوشته از نظر محتوا؛ بیان؛ آراستگی و علائم نگارشی چه میگویند؟
65 نشانه ی نهاد چیست؟
66 زبان فارسی چند واج دارد؟
67 کدام لغت نادرست معنی شده است؟
68 نثر مسجع چگونه نثری است؟
69 باد شرطه یعنی:
70 ایهام در لغت به معنی :
71 اشعار مسعود سعد سلمان به چه نامی معروف است؟
72 (داشت نوشته میشد ) چه نوع فعل ماضی است ؟
73 مترادف واژه ی (داهی) کدامیک میباشد؟
74 اصطلاح سعه صدر کنایه از چیست؟
75 کدامیک با شکل هم خانواده نیست؟
76 نهاد در بیت زیر کدام است؟ ...
77 مثنوی معنوی چگونه شعری است؟
78 کتاب مخزن الاسرار نوشته کیست؟
79 ماضی نقلی فعل می روم کدامیک است؟
80 اسم مصدر (ستودن ) کدامیک میباشد ؟
81 داستانی با زمینه قهرمانی که در آن حوادث فراتر از حدود عادت روی دهد ؟
82 واژه ثواب به معنی ... و صواب به معنی ... است
83 هم خانواده واژه ی ( قصد) نیست؟
84 عبارت (الخیر فی ما وقع) کنایه از چیست؟
85 هم معنی کلمه مسطور کدامیک میباشد؟
86 بن مضارع (ترساندن ) کدامیک میباشد؟
87 عبارت (شمشیر از رو بستن) کنایه از چیست؟
88 کدامیک هم خانواده ( طعمه ) نیست ؟
89 جمله ای که حذف آن به مفهوم اصلی جمله آسیب نمیرساند چه نام دارد؟
90 لسان الغیب لقب کدامیک از شاعران است؟
91 قصیده از لحاظ قرار گرفتن قافیه شبیه به کدام قالب شعری است ؟
92 در کدام گزینه کلمات متضاد نیست؟
93 اسمی که بعد از حرف اضافه قرار بگیرد چه نامیده میشود؟
94 وقتی می گوییم کسی (لوح محفوظ است)کنایه از چه صفتی است؟
95 پیر انصار یا پیر هرات لقب کیست؟
96 به سخن کوتاهی که به گفتاری نکته آموز اشاره دارد و جای توضیح بیشتر را می گیرد جه می گوییم ؟
97 واژه ی (به راستی) چه نوع قیدی است؟
98 معادل کلمه موکت در زبان فارسی چیست؟
99 کلمات( اَسلاف و اَخلاف) نسبت به هم ...هستند ؟
100 متضاد کلمه ی صریح چیست؟
 
« ابتدا قبلی 7 6 5 4 3 2 1 بعدی انتها »
صفحه 1 از 7