رديفعنوانخوانندهآهنگسازشاعرنوعقالبمناسبتاجرا
7916سرود سروهای همدلی (انتخاب 6)حسن فراهانی...سمفونیکانتخابات
7917سرود عشق ایرانعلی نفریفرهاد برنجاناسماعیل امینی...پاپملی -ضد آمریکایی
7918سرود عشق ایرانفرهاد برنجان...پاپملی -ضد آمریکایی
7919سرود ای وطنفاضل جمشیدیعلیقلی وزیری -کیوان ساکت -هومن خلقبری...سنتیملی
7920سرود خبر تازهبابک قدماییعلی عزیزیحین حیدری...پاپبهاری
7921سرود خونه من خونه تومیثم ابراهیمیآرش ملکیشیدا ملکی...پاپخانواده
7922سرود شادی کولیعلیرضا باقری...سنتیعاطفی
7923گروه کودک عمل نشد......
7924گروه کودک عمل نشد......
7925نعمت نور 4 -نور دل و دیدهمحسن حسن زاده و گروه کر......شهادت حضرت زهرا (س)
7926نعت نور 4 -ایزد چو سرشت طینت زهرا س رامحسن حسن زاده و گروه کر......شهادت حضرت زهرا (س)
7927نعت نور 4 -عالم صدف است و فاطمه گوهر استمحسن حسن زاده و گروه کر......شهادت حضرت زهرا (س)
7928نعت نور 4 -می سوزم و می سازممحسن حسن زاده و گروه کر......شهادت حضرت زهرا (س)
7929نعت نور 4 -نفس دیگر نمی آیدمحسن حسن زاده و گروه کر......شهادت حضرت زهرا (س)
7930نعت نور 4 -بیرون ببر ای آسمانمحسن حسن زاده و گروه کر......شهادت حضرت زهرا (س)
7931نعت نور4-بر احوالم ببار ای ابرمحسن حسن زاده ......شهادت حضرت زهرا (س)
7932نعت نور 4 -شد پرده نشینمحسن حسن زاده ......شهادت حضرت زهرا (س)
7933نعت نور 4 -گلبوته باغ مصطفی صمحسن حسن زاده ......شهادت حضرت زهرا (س)
7934نعت نور 4-یا علی می روم از دنیا با دل شکستهمنصور ارضیعزا...شهادت حضرت زهرا (س)
7935نعت نور 4-فاطمه شمع شبستان علی عحسین سازورعزا...شهادت حضرت زهرا (س)
تعداد کل تا کنون = 12251مورد