رديفعنوانخوانندهآهنگسازشاعرنوعقالبمناسبتاجرا
8870سرود زمزمهعبدالحسین مختابادبهزاد خدا رحمیاسماعیل امینی...همنوازینیایش
8871سرود زمزمهبهزاد خدا رحمی...همنوازینیایش
8872منده ن یاد ائیله (مرا یاد کن)فریبرز داناییشاهرخ پناهی فرداسماعیل فرزانه...محلی آذری عاطفی
8873منده ن یاد ائیله (مرا یاد کن)شاهرخ پناهی فرد...محلی آذری عاطفی
8874سرود آرزوه های بزرگامیر محمد اکبریکیوان علاییغلامرضا طریقی...پاپ ارکستالکار و تلاش
8875سرود آرزوه های بزرگکیوان علایی...پاپ ارکستالکار و تلاش
8876سرود نور خداعلی تفرشیمحمد نصرتیحافظ...ارکسترالعرفانی
8877سرود نور خدامحمد نصرتی...ارکسترالعرفانی
8878سرود آب حیاتغلامرضا پیرویداود ورزیده -محسن کوهستانیحافظ...سنتینیایش
8879سرود آب حیاتداود ورزیده -محسن کوهستانی...سنتینیایش
8880سرود فرصت نابنادر اسماعیل زادهپیمان مقصودیاقدس گودرزی...پاپ ارکستالنیایش
8881سرود فرصت نابپیمان مقصودی...پاپ ارکستالنیایش
8882سرود خیال انگیزعلیرضا افتخاریعلیرضا افتخاری -محسن حسینیرهی معیری...ارکسترالعاطفی
8883سرود خیال انگیزعلیرضا افتخاری -محسن حسینی...ارکسترالعاطفی
8884سرود کام هزار سالهعلیرضا افتخاریمحسن حسینیبیژن ارژن...سنتیعاطفی
8885سرود کام هزار سالهمحسن حسینی...سنتیعاطفی
8886سرود عشقعلیرضا افتخاریمحسن حسینیبیژن ارژن...سنتیعاطفی
8887سرود عشقمحسن حسینی...سنتیعاطفی
8888سرود گل وحدتعلی تفرشیشهرام مظلومی -جمشید عزیز خانیبیژن ارژن...تلفیقیهمدلی
8889سرود گل وحدتشهرام مظلومی -جمشید عزیز خانی...تلفیقیهمدلی
تعداد کل تا کنون = 12251مورد